Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

                 Administratíva a komunikácia

Obchodné listy

Administratívne listy -  prezentácie a príklady listov (Zdroj SLOVENSKÝ STENOGRAF)
POSTUPNE UPRAVUJEM

Marketingové písomnosti

Kupujúci

 


      odberateľ

 

1. prieskum trhu (nevyžiadaná ponuka )
<------------------------------------------------
2. dopyt
----------------------------------------------------->
3. vyžiadaná ponuka (odmietnutie dopytu)
<------------------------------------------------------
7.
objednávka - kúpna zmluva)
------------------------------------------------------->
6. úprava ponuky (záporná odpoveď)
<------------------------------------------------------
8. potvrdenie objednávky/Zmena objednávky
<------------------------------------------------------
5. žiadosť o úpravu ponuky
----------------------------------------------------->
4. odmietnutie (ne)vyžiadanej ponuky
------------------------------------------------------>

 

 

Predávajúci 

 

 dodávateľ

Získať zákazníka, prieskum trhu o naše výrobky (služby).
2.    V akej cene a v akej lehote.
3.    Odpoveď na dopyt (aj záporná odpoveď – patrí sa odpovedať).
Nepatrí to do nášho sortimentu.
4.    Na leták nemusíme reagovať, ak je adresovaný nám, tak odpovedáme:
Momentálne nemáme v pláne, ale vedieme Vašu ponuku.
5.    Ponuka nám v niektorom bode nevyhovuje.
6.    Upravíme ponuku alebo odmietneme.
7.    Objednávka – návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
8.  Potvrdená kúpna zmluva.
PÍSOMNOSTI PRI NEDODRŽIAVANí KÚPNYCH ZMLÚV
 1. urgencia (posúrenie)
  a) dodávateľ nedodá tovar, službu v dohodnutom čase - urgencia dodávky,
  b) odberateľ neodoberie tovar zo skladu včas - v zmluvnom termíne - urgencia prevzatia,
 2. reklamácia - príklad
  a) dodávky - kvantita alebo kvalita dodávky nie je v súlade s objednávkou, resp. s KZ,
  b) dodacieho listu - ka sa obsah DL odlišuje od skutočnej dodávky (odlišnosti v predmete alebo v rozsahu dodávky),
  c) faktúry - ak faktúra obsahuje iné ako dohoduté ceny (ceny uvedené v záväznej ponuke alebo KZ) bez súhlasu odberateľa,
 3. upomienka - príklad ak odberateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti.

Štylistické chyby v písomnosiach

 
 
Cudzojazyčné listy - Zadanie
 
TOPlist